fbpx
Últimas entradas

April 2018

1. Kennismakingsgesprek en reservering.

Stichting Beach Mission (in het vervolg Beach Mission) hanteert een deelnameprocedure die bij de eerste deelname bestaat uit de stappen 1) kennismakingsgesprek, 2) terugkoppeling 3) reserveren, en 4) betaling. Bij een volgende deelname kunnen de stappen 1) en 2) overgeslagen worden.

De terugkoppeling op het persoonlijk gesprek vindt telefonisch plaats binnen 5 werkdagen.
Reserveren voor deelname aan onze evangelisatiereizen kan zowel telefonisch als via de website.
Binnen 3 werkdagen ontvang je van ons een reserveringsbevestiging, welke per mail aan je wordt verzonden.

2. Betaling

a) Beach Mission hanteert een aanbetaling van 67% van de reissom, vermeerderd met de premies van de eventueel afgesloten verzekeringen en de reserveringskosten. De aanbetaling dient binnen 30 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging te zijn voldaan.

b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.

c) Een boeking gemaakt binnen 6 weken voor vertrek, dient de volledige reissom binnen 8 dagen te worden voldaan.

d) Indien de betaling 24 uur voor vertrek nog niet ontvangen is, dan is Beach Mission gerechtigd de boeking te annuleren en de annuleringsbepalingen te hanteren, conform artikel 6.

3. Reisduur

De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij ook de aankomst- en vertrekdagen worden meegeteld als reisdagen.

4. Reisdocumenten

Iedere boeker/deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument, hetzij een ID-kaart of paspoort. Alle kosten die voortvloeien uit het niet hebben van een geldig reisdocument komen voor kosten van de deelnemer.

5. Reisbescheiden

Uiterlijk 10 dagen voor vertrek ontvangt je van ons de reisbescheiden, welke bestaat uit een accommodatievoucher, routebeschrijving en reisinformatie.

6. Annulering en omboeking door deelnemer

Het annuleren van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per post of per Email), waarbij de datum van de poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij het annuleren van de overeenkomst wordt door Beach Mission de onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht:

  1. Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
  2. Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
  3. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom;
  4. Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;
  5. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag voor vertrek: 90% van de reissom;
  6. Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Bij een annulering voor aanvang van de reis, vervallen de kosten voor de reisverzekering (inclusief de poliskosten), die via Beach Mission zijn afgesloten.
Deelnemers die een korting hebben gekregen op de reissom betalen bij annuleren de genoemde percentages ten opzichte van de reissom zonder de korting. Wanneer de reissom inclusief korting lager is dan dit bedrag, zullen wij de volledige reissom inclusief de korting in rekening brengen.

7. Doorgaan van een reis

Beach Mission hanteert een minimum van 6 deelnemers per reis. We houden ons het recht voor om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. We zullen dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis aan je mede delen. De reeds betaalde gelden worden volledig door ons terug betaald.

8. In de plaatsstelling

Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:

a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.

b) het verzoek wordt uiterlijk 30 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen zoals kennismakingsgesprek en formaliteiten kunnen worden verricht.

c) de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de vervanging.

9. Wijziging door Beach Mission

Beach Mission behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Bij wijziging van een of meer wezenlijk onderdeel, heeft de deelnemer het recht om de reis te annuleren. Bij een of meer niet wezenlijke onderdelen, is dit niet toegestaan indien het niet te nadele van de deelnemer is. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen en belastingen die bekend waren ten tijde van het uitgeven van de reisgids. Uitsluitend in geval van verhoging van de brandstofkosten van bijvoorbeeld bussen en vliegmaatschappijen, behoudt Beach Mission zicht het recht voor deze door te rekenen aan de deelnemer.

10. Wijziging door deelnemer

Het kan voorkomen dat je je boeking wilt wijzigen. Dit kun je telefonisch doen op 06-23454786 of per mail op info@beachmission.org. Aan het wijzigen van je boeking zitten meestal wel kosten verbonden. Het standaard bedrag voor een kleine wijziging is Eur. 27,- per keer + de meerkosten indien van toepassing. Wil je een pakket bijboeken, dan rekent Beach Mission daarvoor geen wijzigingskosten. Wil je een deel van je boeking annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden met een minimum van Eur 27,- per keer. Soms kun je de kosten van een deelannulering verhalen op je annuleringsverzekering als je die hebt afgesloten.

11. Aansprakelijkheid van Beach Mission

Beach Mission is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor de verwachtingen die de reis schept en de goede uitvoering hiervan, ongeacht of deze verplichtingen door Beach Mission zelf of door ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 is vermeld.

12. Verplichtingen van de deelnemer

a) De deelnemer gaat vooraf na of zijn/haar en onze visie op evangelisatie en omgang met elkaar overeen komen en:

b) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Beach Mission ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

c) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Beach Mission van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

13. Uitsluiting aansprakelijkheid van Beach Mission

a) Beach Mission is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.

b) Beach Mission aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

14. Bijzonderheden en uitsluiting

Voor aanmelding van de reis, is het noodzakelijk dat Beach Mission door de deelnemer op de hoogte brengt van gegevens die voor Beach Mission van belang zijn/kunnen voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele ziektes, handicaps of gebruik van medicijnen gemeld te worden. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis tot gevolg hebben. Beach Mission houdt zich het recht voor om bij een psychische en/of lichamelijke handicap en wangedrag van een deelnemer, de deelnemer uit te sluiten van de (verdere) reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie zal niet worden voldaan en alle eventuele kosten hier uit vloeiend zijn voor kosten voor de deelnemer.

15. Klachten

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over de accommodatie, tent, camping, vervoer of geboekte activiteiten. Wil je hierover een klacht indienen neem dan direct contact op met de reisleiding ter plaatse. Is er geen reisleiding aanwezig of wordt de klacht (door hem/haar) niet naar behoren opgelost, dan dien je direct contact op te nemen met ons hoofdkantoor in Nederland +31(0)6-23454786. De kosten van dit telefoongesprek worden door Beach Mission vergoed. Op het moment zelf kan er vaak wat aan je opmerkingen/klachten worden gedaan.

Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld (op het hoofdkantoor) en niet op een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier zijn weergegeven worden in Nederland niet in behandeling genomen/ Voor het in behandeling kunnen nemen dien je ter plaatse altijd een klachtenformulier volledig in te vullen en door de reisleiding te laten ondertekenen.